جدول دوره های حفاظت از نزدیک

فرستادن به ایمیل چاپ
  • دوره های حفاظت از نزدیک شامل دوره مقدماتی  (D) ، دوره تکمیلی  (C) ، دوره پیشرفته  (B)  و  دوره تخصصی  (A)   می باشد:
  • دوره مقدماتی  (D) خود شامل سطح مقدماتی  (D1) ، تکمیلی  (D2) ، پیشرفته  (D3)  و تخصصی  (D4) می باشد.
  • دوره تکمیلی (C) خود شامل سطح مقدماتی  (C1) ، تکمیلی  (C2) ، پیشرفته  (C3)  و تخصصی  (C4) می باشد.
  •  دوره پیشرفته (B) خود شامل سطح مقدماتی  (B1) ، تکمیلی  (B2) ، پیشرفته  (B3)  و تخصصی  (B4) می باشد.
  • دوره تخصصی (A) خود شامل سطح مقدماتی  (A1) ، تکمیلی  (A2) ، پیشرفته  (A3)  و تخصصی  (A4) می باشد.

 

 

You are here پیری گارد جدول دوره ها